Algemene voorwaarden

Artikel 1

Bij aanvraag tot een transfer van de woning naar de luchthaven en omgekeerd, neemt het bedrijf of de particulier ofwel telefonisch contact op met Airpo Taxi Service, ofwel wordt de aanvraag per email overgemaakt aan Airpo Taxi Service. Elke aanvraag wordt gesteld bij voorkeur op het gebruikelijke formulier die op onze website staat onder reservatie. Elke reservatie wordt per email bevestigd door Airpo Taxi Service, waarna Airpo Taxi Service er zich toe verbindt het vervoer te verrichten conform de modaliteiten uit deze algemene voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren personen kunnen maar aanvaard worden indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Airpo Taxi Service aanvaard zijn, voor het begin van uitvoering van de overeenkomst. Een kopie van de aanvraag en/of de bevestiging wordt afgegeven aan de te vervoeren pers(o)n(en).

Artikel 2

Met het oog op een correcte uitvoering moeten de aanvrager en de te vervoeren personen alle nuttige inlichtingen verstrekken, evenals elke relevante inlichting waarom door Airpo Taxi Service verzocht wordt. Minstens moet het aantal te vervoeren personen, het afhaal -of afzetadres, het voorziene vertrek -en/of aankomstuur van de vlucht en een telefoonnummer waarop de te vervoeren personen bereikt kunnen worden bij noodzakelijke wijzigingen, bij aanvraag meegedeeld worden.

Artikel 3

De te vervoeren personen worden door Airpo Taxi Service afgehaald op het adres vermeldt in de opdracht minstens 3 uur voor het voorziene vertrekuur van de vlucht. Het precieze tijdstip van de afhaling wordt meegedeeld op de schriftelijke bevestiging door Airpo Taxi Service. Indien noodzakelijk wegens onvoorzienbare filevorming, drukte, wegenwerken en/of weersomstandigheden kunnen de te vervoeren personen rechtstreeks door Airpo Taxi Service gecontacteerd worden voor aanpassing van het uur van afhaling.

Artikel 4

Bij afhaling op de luchthaven moeten de te vervoeren personen steeds uitkijken naar een bord met Airpo Taxi Service. De te vervoeren personen verbinden zicht er toe om, indien zij zich niet op de aangeduide vlucht naar zaventem bevinden, Airpo Taxi Service hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij grondige wijziging van het aankomst- en/of vertrekuur dienen de te vervoeren personen Airpo Taxi Service hiervan eveneens onverwijld op de hoogte te stellen. Bij gebreke aan het tijdig op de hoogte stellen van Airpo Taxi Service zal de volledige prijs verschuldigd zijn, desgevallend te vermeerderen met de wachturen en de kostprijs voor de nutteloze/tevergeefse verplaatsing door Airpo Taxi Service.

Artikel 5

De overeenkomst kan door het bedrijf, particulier of de te vervoeren personen ten allen tijde gewijzigd, ontbonden of opgezegd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van :

  • Meer dan acht dagen voor vertrek/aankomst : 20 % van de prijs
  • Minder dan acht dagen voor vertrek/aankomst, doch voor elk begin van uitvoering van de overeenkomst : 50 % van de prijs Elke wijziging, ontbinding of opzegging dient schriftelijk en tijdig overgemaakt te worden aan Airpo Taxi Service.

Artikel 6

Airpo Taxi Service mag, zonder schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien er zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen, die Airpo Taxi Service bij het sluiten van het contract niet kon kennen en , indien Airpo Taxi Service deze wel gekend had, een geldige reden was om de overeenkomst niet te sluiten.

Artikel 7

Airpo Taxi Service in aansprakelijk voor de schade die de te vervoeren persoon oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet –of gebrekkige uitvoering ven de overeenkomst, behoudens overmacht en behoudens indien Airpo Taxi Service aantoont alle nodige en nuttige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om de transfer vlot te laten verlopen overeenkomstig de op Airpo Taxi Service rustende inspanningsverbintenis. De vliegtuigmaatschappij kan in geen geval aangesproken worden bij tekortkomingen in hoofde van Airpo Taxi Service. Alle klachten dienaangedaande worden rechtstreeks aan Airpo Taxi Service gericht. Voor alle eisen i.v.m. vertraging en/of missen van de vlucht ingevolge overmacht, fout van een derde, eigen fout van het bedrijf, de particulier of de te vervoeren persoon kan Airpo Taxi Service niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 8

De te vervoeren personen zijn aansprakelijk voor alle schade die Airpo Taxi Service door hun fout oploopt.

Artikel 9

Airpo Taxi Service is verzekerd overeenkomstig de bepalingen voor het regentbesluit van 15 juni 1947 betreffende het vervoer van personen.

Artikel 10

Alle prijsoffertes binden ons slechts 1 maand, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald, en zijn onderhevig aan herziening wanneer de prijzen der productiemiddelen zouden stijgen.

Artikel 11

Klachten m.b.t. de door Airpo Taxi Service geleverde diensten zijn slechts aanvaardbaar en in overweging te nemen indien zij per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na de uitvoering. Een klacht kan niet gelden als reden om de betaling op te schorten of uit te stellen.

Artikel 12

Al onze facturen dienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, contant betaald te worden of minstens op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting, In geval van niet- betaling of laattijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12 % met een minimum van 25 euro.

Artikel 13

Gevallen van overmacht ontheffen Airpo Taxi Service van alle verantwoordelijkheid. Onder overmacht wordt onder meer verstaan : uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene files, niet aangekondigde wegenwerken, betogingen,… Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet beperkend.

Artikel 14

Ingeval van geschillen zijn alleen rechtbanken van het rechtsgebied waar de zetel van Airpo Taxi Service is bevoegd.

Artikel 15

Wachttijd : Na 30 min wachten word 25€/u aangerekend bij het ophalen op het afhaaladres ( niet in de lucht haven of station ).